Alg. Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van der Poll Mediation

Artikel 1.           Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Van der Poll Mediation: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Van der Poll Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
 • Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Van der Poll Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 • Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
 • MfN: Mediators federatie Nederland

Artikel 2.           Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Van der Poll Mediation, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en Van der Poll Mediation, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Op alle door Van der Poll Mediation uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Van der Poll Mediation.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Van der Poll Mediation uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3.           Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand indien er overeenstemming is over de opdracht en dit schriftelijk is bevestigd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Van der Poll Mediation met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
 3. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 4.           Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.
 2. Verrichte werkzaamheden en door opdrachtgever te betalen kosten worden maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt, waarbij een betalingstermijn geldt van 10 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum. Van der Poll Mediation is gerechtigd na het verstrijken van de (fatale) betalingstermijn, zonder verdere ingebrekestelling, in die zin dat verzuim van rechtswege is ingetreden, aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op buitengerechtelijke incassokosten (welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom).
 3. Van der Poll Mediation is op ieder moment gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de oudste declaratie, zonder dat daarvoor een (nadere) mededeling als bedoeld in artikel 6:127 BW vereist is.
 4. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen kan Van der Poll Mediation weigeren haar werkzaamheden uit te voeren en kan zij deze opschorten of staken. Van der Poll Mediation is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als het gevolg van opschorting of staking van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 5.           Reclames

 1. Reclame met betrekking tot verzonden facturen dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na de verzenddatum schriftelijk aan Van der Poll Mediation kenbaar te worden gemaakt.
 2. Reclame schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij Van der Poll Mediation zulks aan opdrachtgever kenbaar maakt.

Artikel 6.           Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Van der Poll Mediation is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
  1. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 6.1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van Van der Poll Mediation beperkt tot een bedrag van € 2.500,-.
  2. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
  3. Van der Poll Mediation zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Van der Poll Mediation is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. Van der Poll Mediation is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden gedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden. 
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt elke aanspraak op schadevergoeding jegens Van der Poll Mediation indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest, die aanspraak bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Van der Poll Mediation van alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van Van der Poll Mediation en/of één van haar medewerkers.

Artikel 7.           Verhindering

Indien (één van) de partijen een (mediation)sessie niet uiterlijk 24 uur voor de afgesproken tijd afzegt of niet verschijnt, wordt de sessie geacht te hebben plaatsgevonden en honorarium en overige kosten in rekening gebracht.

Artikel 8.           Toepasselijk rechts en forumkeuze

 1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en Van der Poll Mediation is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen over de uitvoering van de overeenkomst zullen eerst met mediation gepoogd te worden opgelost, alvorens deze voor te leggen aan de bevoegde rechter te Almelo.

Aldus opgemaakt te Almelo, 1 januari 2015

Wat doet een onafhankelijke mediator?

Mediation via een onafhankelijke bemiddelaar helpt u bij het vinden van oplossingen in conflictsituaties. Doel is tot een oplossing te komen die voor beide partijen aanvaardbaar is. Lees verder...

Erkend professional mediator

   

Contactgegevens

Postadres
Vriezenveenseweg 85,
7602 AB Almelo 
Tel: 06 2240 1923
info@vanderpollmediation.nl
      Bezoekadres
(alleen op afspraak)
Wierdensestraat 43
7607 GG Almelo