Alg. Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Van der Poll Mediation

Artikel 1.           Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Van der Poll Mediation: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, haar vertegenwoordigers en gecontracteerden.
 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon/personen voor wie Van der Poll Mediation zich inspant om de afgesproken diensten te verlenen.
 • Honorarium: de financiĆ«le vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Van der Poll Mediation voor uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
 • Partij(en): De natuurlijke of rechtspersonen die een conflict willen oplossen door mediation.
 • MfN: Mediators federatie Nederland

Artikel 2.           Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Van der Poll Mediation, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen opdrachtgever en Van der Poll Mediation, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Op alle door Van der Poll Mediation uitgevoerde mediations zijn het MfN reglement en de MfN klachtenregeling van toepassing. Het MfN reglement maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden van Van der Poll Mediation.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt door Van der Poll Mediation uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 1. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3.           Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand indien er overeenstemming is over de opdracht en dit schriftelijk is bevestigd. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. Indien het belang van de opdrachtgever vergt dat er onverwijld een aanvang met de werkzaamheden wordt gemaakt, wordt de opdracht geacht te zijn aanvaard doordat Van der Poll Mediation met de door de opdrachtgever opgedragen werkzaamheden feitelijk een aanvang heeft gemaakt.
 3. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.

Artikel 4.           Declaratie

 1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met het toepasselijk tarief vanwege omzetbelasting verschuldigd, tenzij (schriftelijk) anders is overeengekomen.